Đề xuất sử dụng giấy đăng ký thuốc hết hạn lưu hành đến cuối 2024


Chính phủ đề xuất được tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết hạn đến 31/12/2024 đối với các trường hợp đáp ứng tiêu chí quy định.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *