Khổ vì tên đường, số nhà


Trả khách tại số 60 Trương Định, định rời đi thì ông Nam bị gọi lại mắng mỏ “địa chỉ này không đúng” con đường này còn một số 60 nữa ở quận 1.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *