Phát huy thế mạnh du lịch cộng đồng


Huyện miền núi Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên và xã hội để phát triển các loại hình du lịch, nhất là du lịch cộng đồng nhằm giải quyết việc làm và mang lại thu nhập cho đồng bào các dân tộc thiểu số

Xem thêm

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *