Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”

Báo cáo sơ kết cho biết qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 212 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển về tiếp tục thực hiện Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” với tinh thần trách nhiệm cao, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BTL Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp sát với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” - Ảnh 1.

Đồng chí Chính ủy Vùng trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện phong trào

Cụ thể hóa việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả và đã thu được những kết quả đáng khích lệ, đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ và phát triển một cách vững chắc, nội bộ đoàn kết, thống nhất; cán bộ, chiến sĩ luôn có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ; phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trung thực, giản dị, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật không ngừng được nâng lên, đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh; cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, khai thác và làm chủ VKTTBKT được phân công.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đều nhất trí tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” trong Đảng bộ và toàn đơn vị. Làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trước hết là chính trị viên, cán bộ chủ trì, đảng viên về vị trí, về vị trí, ý nghĩa, trong thực hiện phong trào.

Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” - Ảnh 2.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết

Phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức trong tổ chức thực hiện; đổi mới nội dung, hình thức thực hiện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 212 trong sinh hoạt thường xuyên, định kỳ; trong hội nghị của các tổ chức, các cơ quan, đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các cá nhân, tập thể thực hiện chưa tốt, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể cá có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong, các tổ chức, các lực lượng trong tổ chức thực hiện phong trào. Gắn thực hiện phong trào với thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua thường xuyên và theo chuyên đề, các cuộc vận động của các cấp, các ngành. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nội dung, hình thức, phong phú đa dạng, hiệu quả thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình, chức trách, nhiệm vụ của từng tập thể cá nhân, bảo đảm hiệu quả thiết thực. Cụ thể hóa các tiêu chí thực hiện với từng tập thể, cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *